دهمین همایش سالیانه کولورکتال در تاریخ هفتم و هشتم اردیبهشت ماه در شیراز برگزار شد و شرکت چالیان طب همانند ادوار گذشته به همراه شرکت یاران طب در حاشیه این کنگره حضور پررنگی  داشتند.